Regulamin sklepu

Regulamin ważny od dnia 01 maja 2018 roku

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Świat Dzieciaka dostępnym pod adresem www.swiatdzieciaka.pl (dalej: „Sklep”) jest Rafał Świerad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Rafał Świerad z siedzibą w Ostrowo, adres: 87-214 Płużnica, Ostrowo 38, zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 8781615751, REGON 341639100 (dalej: „Sprzedawca).

 2. Treść strony www.swiatdzieciaka.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

II. Dane kontaktowe

Kontakt telefoniczny możliwy jest pod tel. 663 864 964 czynnym w dni robocze w godzinach od 09:00 do 20:00.

Kontakt mailowy możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu mailowego: sklep@swiatdzieciaka.pl 24h

 

III. Warunki dokonywania zakupów

 1. W Sklepie umieszczone są informacje o towarach zawierające co najmniej ich opis, cenę oraz dane o dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy.

 1. Cena podawana w złotych polskich i zamieszczona przy produkcie na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego jest ceną wiążącą i ostateczną, zawiera podatek VAT i nie zawiera kosztów przesyłki.

 2. W celu złożenia zamówienia towaru Kupujący powinien:

  zarejestrować się w Sklepie przy pomocy formularza rejestracyjnego, zalogować się jako zarejestrowany użytkownik Sklepu i zaakceptować zakup wybranych przez siebie towarów.

 1. Kupujący otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia .

 2. Po uiszczeniu przez Kupującego płatności, Sprzedawca w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia, nadaję paczkę na wskazany adres.

 1. Kupujący drogą mailowa zostaje powiadomiony o wysyłce.

 

IV. Płatność za towary

 1. Zapłaty za zamówione Towary dokonuje się z użyciem bezpiecznych i szybkich płatności PayU.

 

V. Dostawa towaru

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnej od wad.

 2. Dostawa towaru następuję firmą kurierską do 5 dni roboczych od uiszczenia opłaty.

 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

 4. Osoba odbierająca towar od kuriera zobowiązana jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru z zachowaniem szczególnej staranności.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionego towaru, wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niedokładnego adresu.

 

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres email: sklep@swiatdzieciaka.pl

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Rafał Świerad, Ostrowo 38, 87-214 Płużnica. Z dopiskiem REKLAMACJA.

 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w czasie transportu bądź niezgodności z zamówieniem zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 1 dnia licząc od dnia odebrania przesyłki.

 5. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych, liczonych zgodnie z zapisami § VI pkt 6 przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia Reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Kupującego zwraca należność za reklamowany towar lub przelewa różnicę wynikającą z obniżenia ceny w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wynikających z art. 33, 34 ust. 2 oraz 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane na adres: Rafał Świerad, Ostrowo 38, 87-214 Płużnica lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@swiatdzieciaka.pl).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności zostaje dokonamy na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

 3. Rzecz należy odesłać na koszt Kupującego na adres Rafał Świerad, Ostrowo 38, 87-214 Płużnica niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

IX.  Polityka prywatności

 1. Kupujący, rejestrując się w Sklepie www.swiatdzieciaka.pl i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym www.swiatdzieciaka.pl.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.

 3. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie na newsletter”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

 

 X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2018 r.

 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 827).

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu internetowego www.swiatdzieciaka.pl. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej  www.swiatdzieciaka.pl.